Курс по Pivot Tables

ИМАТЕ  ВЪПРОС?

Pivot Tables е един от най-мощните и популярни инструменти за анализ на данни в Microsoft Excel.

В този курс ще ви покажем как да създавате, управлявате, сортирате и филтрирате Пивот таблиците, как да ги онагледявате с динамични диаграми.

Ще се научите как да обединявате данните от няколко таблици в една Пивот таблица, да ползвате външни източници на данни, да добавяте изчисляеми полета, да филтрирате резултатите и да форматирате вашите Пивот таблици, така че да изглеждат по-разбираеми и професионални.

Накрая ще ви покажем как да автоматизирате използването на комплект Пивот таблици с макроси.

Microsoft Excel - анализ на данни с Pivot Tables

Учебен план на курса
Microsoft Excel - анализ на данни с Pivot Tables

Тема 1. Създаване и управление на Pivot Table

• Форматиране на данните за използване в Пивот таблица
• Създаване на Pivot Table
• Конфигуриране на Pivot Table
• Извеждане на детайлна справка на нов лист
• Създаване на Recommended Pivot Tables
• Връзка с външен източник на данни

Тема 2. Сортиране и филтриране на данните в Пивот таблиците

• Сортиране
• Филтри по редове и колони (Row & Column Filters)
• Използване на полето Report Filter
• Потребителски филтри (Custom Filters)
• Филтриране чрез използване на Search Filter
• Използване на Slicers за филтриране и анализ на данните
• Филтриране по дати в Pivot Tables чрез инструмента Timelines

Тема 3. Изчисления в Пивот таблиците

• Промяна на типа на изчисленията
• Използване на данните от пивот таблиците във формули
• Групиране на данните в Пивот таблиците
  o Групиране по дати
  o Групиране по числени стойности
  o Други начини на групиране
• Извършване на няколко изчисления в Пивот таблиците
• По-сложни изчисления в осевите таблици
  o Разлика от (Difference From)
  o Процентна разлика от (%Difference From)
  o Процент от (Percent Of)
  o Процент от ред (% of Row Total)
  o Процент от колона (% of Column Total)
  o Процент от общо (% of Grand Total)
  o Изчисляеми колони и редове (Calculated Field & Items)
  o Използване на едни и същи полета по редове и колони
• Обновяване на Пивот таблица при промяна на входните данни

Тема 4. Форматиране на Пивот Таблици

• Прилагане на готови стилове за форматиране
• Създаване на собствен стил за форматиране
• Промяна на разположението на елементите в Pivot Table (Layout)

Тема 5. Условно форматиране на Пивот таблици

• Форматиране на клетки чрез прилагане на правило
• Отбелязване на най-високите или най-ниските стойности (Top 10)
• Форматиране чрез скали (Data Bars)
• Форматиране чрез цветови скали (Color Scales)
• Форматиране чрез икони (Icon Set)
• Редактиране на правилата за условно форматиране
• Контрол при прилагането на няколко правила
• Премахване на условното форматиране

Тема 6. Pivot Charts. Създаване на динамични диаграми.

• Създаване
• Филтриране
• Форматиране
  o Форматиране на цялата диаграма
  o Форматиране на отделните елементи на диаграмата
• Промяна на разположението на елементите (Chart Layout)
• Промяна на типа на диаграмата
• Добавяне на Trend Line

Тема 7. Отпечатване на Пивот таблица

• Дефиниране на постоянна област за печат (Print Area)
• Отпечатване на заглавни редове и колони
• Отпечатване на всяка група на отделна страница
• Отпечатване на Pivot Chart

Тема 8. Създаване на макроси за управление на пивот таблици

• Запис и преглед на макрос
• Стартиране на макрос
• Създаване на бутони за стартиране на макрос
• Комплект макроси за правене на презентация

Тема 9. Обединяване на данните от няколко таблици в една Пивот таблица чрез
             инструмента Data Model

Предварителна подготовка

Задължителна подготовка: Успешно завършване на курса Microsoft Excel - базово ниво или еквивалентна подготовка.

Можете да се консултирате относно необходимата предварителна подготовка за курса с нашите мениджъри на телефон 0896656171


  Начало >> Kомпютърни курсове >> Pivot Tables