Курс по Excel


Microsoft Excel е една от най-популярните и необходими програми за деловия човек. Тя дава възможност на всеки потребител с лекота да създава и редактира таблични документи, да ги оформя по подходящ начин, да създава нагледни диаграми, да прави изчисления, да обработва данни в голям обем и разбира се да ги подготвя за печат.

 

Предлагаме следните курсове по Microsoft Excel:

 • Microsoft Excel - базово ниво
  Предназначен е за начинаещи или потребители с малко опит.
  Подробен учебен план на курса вижте ТУК

 • Microsoft Excel - разширени възможности
  Предназначен е за опитни потребители
  Подробен учебен план на курса вижте ТУК

 • Microsoft Excel - практикум 
  Решаване на практически примери под ръководството на опитен преподавател. Предлага се само за курсисти, завършили базово ниво в Учебен център Детелина.

 • Microsoft Excel - анализ на данни с Pivot Tables 
  Курс, който ще ви запознае с всички тънкости при използването на Pivot Tables.
  Предназначен е за опитни потребители
  Подробен учебен план на курса вижте ТУК

Курсовете са подходящи за офисни служители и мениджъри на всякакви нива, ръководители, секретари, счетоводители, икономисти, аналитици, логисти и много други специалисти, които желаят да усвоят програмата Microsoft Excel

Microsoft Excel - създаване и работа с електронни таблици

Учебен план на курса
Microsoft Excel - разширени възможности

I. Вградени функции в Excel

• Текстови функции (Trim, Lower, Upper, Len, Find, Concatenate, Left, Right, Text)
• Условни и логически функции (Countif, Sumif, And, Or, Not, Choose)
• Обработка на грешки (Iferror)
• Функции за дата и час (Day, Month, Year, Hour, Minute, Second, Weekday, Networkdays, Workday)
• Търсене на стойности в списък (Vlookup, Hlookup)

II. Условно форматиране

• Форматиране на клетки чрез прилагане на правило
• Отбелязване на най-високите или най-ниските стойности (Top 10)
• Форматиране чрез скали (Data Bars) и цветови скали (Color Scales)
• Форматиране чрез икони (Icon Set)
• Редактиране на правилата за условно форматиране

III. Бази данни

• Правила при конструирането н БД
• Проста и многостепенна сортировка. Сортиране по цвят.
• Филтриране. Числови филтри. Текстови филтри. Филтриране по дата. Филтри по специфични данни.
• Групиране на данни по редове и колони. Изчисляване на подсуми.
• Проверка за коректност на данните (Data Validation)
• Създаване на падащ списък за избор на данни с инструмента Data Validation
• Импортиране на данни от Интернет.

IV. Консолидиране на данни от различни източници.

V. Анализ на данните с помощта на осеви таблици (Pivot Tables)

• Създаване и преобразуване на Pivot Table
• Филтриране на данните (Report Filter, Search Filter, Slicers и др.)
• Групиране на данни
• Изчисления в Pivot Table
• Форматиране на Pivot Table
• Създаване на осева диаграма (Pivot Chart)
• Обединяване на данните от няколко таблици в една Pivot таблица

Допълнителни теми
/разглеждат се при предварителна заявка при индивидуално и корпоративно обучение/

VІ. Макроси

• Създаване на макрос
• Изпълнение на макрос
• Създаване на бутони за стартиране на макрос

VІІ. Инструменти за анализ на данни (What-If Analysis)

• Търсене на цел - Goal Seek
• Разработване на сценарии със Scenario Manager
• Използване на инструмента Data Table

Учебен план на курса
Microsoft Excel - базово ниво

Тема 1. Въведение и основни понятия. Въвеждане и редактиране на данни

• Работен екран на Excel - основни елементи.
• Управление на работна книга: вмъкване, изтриване, преместване и преименуване на работни листа.
• Типове данни в Excel.
• Операции с редовете и колоните на таблицата.
• Бързо въвеждане на данни. Серийни данни (серии от месеци, дни от седмицата, дати, числа и др.). Избор от падащ списък.
• Замразяване на редове и колони (Freeze Panes). Разделяне на екрана по хоризонтала или по вертикала.

Тема 2. Изчисления в Excel. Формули. Относително и абсолютно адресиране.

• Формули. Правила за въвеждане. Типични грешки.
• Относително и абсолютно адресиране и използването му във формулите. Копиране на формули.

Тема 3. Изчисления в Excel. Функции.

• Вградени функции в Excel.
• Видове.
• Описание и примери на по-често използвани функции (SUM, AVERAGE, MIN, MAX, COUNT, COUNTA, NOW, TODAY, IF и др.)

Тема 4. Изчисления в Excel. Връзки между работни листа и работни книги

• Връзки между работни листа.
• Връзки с външни източници на данни. Свързани формули.
• Проблеми при използването на връзки към други файлове.

Тема 5. Грешки във формулите. Откриване и коригиране на грешки

• Най-често срещани кодове за грешки. Примери.
• Използване на инструмента Formula Auditing за откриване и коригиране на грешки в изчисленията.

 Тема 6. Форматиране на таблици

• Избор на шрифт, големина, стил и цвят на символите.
• Поставяне на фон, междинни и ограждащи линии.
• Подравняване - хоризонтално и вертикално, промяна на ориентацията, завъртане на текста.
• Форматиране на числа - паричен знак, проценти, знаци след десетичния и др. Форматиране на дати.
• Автоматично форматиране.

Тема 7. Отпечатване

• Настройки на печатните страници: размер на печатния лист, ориентация, полета на страниците, номерация, заглавни редове и колони и др.
• Диалогов прозорец Print - описание.
• Отпечатване на големи таблици – ръчни и автоматични настройки за печат

Тема 8. Бази данни

• Основни понятия.
• Сортиране на бази данни по един и по много признаци.
• Филтриране на бази данни.
• Конвертиране на база данни в Data Table. Използване на инструмента Data tables за автоматична обработка на големи бази от данни.

Тема 9. Нагледно представяне на данните (диаграми)

• Създаване на диаграма.
• Редактирана на диаграма: преместване, промяна на размера, настройки.
• Промяна типа, дизайна, разположението на елементите на диаграмата.
Sparklines. Създаване на опростени диаграми вътре в клетките

Тема 10. Защита на данните

• Защита на работен лист.
• Защита на структурата на работна книга.
• Защита на файл с парола.

Предварителна подготовка

Задължителна подготовка: Успешно завършване на курса Компютърна грамотност и Windows или еквивалентна подготовка.

Препоръчителна подготовка: Успешно завършване на курса Текстообработка с Microsoft Word или еквивалентна подготовка.

Можете да се консултирате относно необходимата предварителна подготовка за курса с нашите мениджъри на телефон 0896656171

Предварителната подготовка е задължителна за успешното Ви обучение. Ако не сте завършили необходимите курсове при нас, прочетете внимателно програмата на указания курс и оценете самостоятелно имате ли знания и опит, еквивалентни на дадената програма.
Ако познанията Ви покриват  под 85-90% от материала, предварителната подготовка за Вас е задължителна.

НАЧАЛО: всеки понеделник

ЦЕНА: щракнете ТУК

ЗАПАЗЕТЕ място: ТУК

ФОРМА на обучение: ПРИСЪСТВЕНО или ОНЛАЙН
/по ваш избор/

ИМАТЕ  ВЪПРОС?


  Начало >> Kомпютърни курсове >> Курсове по Microsoft Excel