тел. 02 980 82 83

 тел. 0896656171
 Skype: detelina.biz
 Заявка за курс
 Запитване по e-mail

ИМАТЕ  ВЪПРОС?

 

Постоянна отстъпка 10% за

        курсовете по Английски и

        Немски език за ученици и

        студенти.

Отстъпка 10% за езиковите

        курсове при записване на

        следващо ниво.

Отстъпка 5% по програмата

       "АНГЛИЙСКИ/НЕМСКИ с
        приятел".

Вижте всички ОТСТЪПКИ ...

AКЦИИ И ОТСТЪПКИ


Курс по счетоводство, счетоводни курсове

Курсът е подходящ както за начинаещи така и за тези, които вече са се занимавали със счетоводна дейност.

Той запознава с основните принципи при воденето на едностранно и двустранно счетоводство, прилагането на ДДС, както и най-новите изменения в данъчното законодателство. Това е курс с подчертано практическа насоченост.

Продължителността на обучението е  1 месец.

На успешно завършилите се издава удостоверение за квалификация.

Основни теми:

1. Законова уредба на счетоводството в РБ. Обща теория на счетоводната отчетност.

2. Двустранно счетоводно отчитане.

   - Национален сметкоплан - структура и принципи за изграждането му.
   - Отчитане на капиталите /собствен и чужд капитал/  Отчитане на ДДС. Основни положения от ЗДДС. Счетоводни сметки и статии, свързани с отчитането на ДДС.
   - Счетоводно отчитане на дълготрайните материални активи /ДМА/.
   - Отчитане на краткотрайните материални активи /стоково-материалните запаси/.
   - Отчитане на разчетите /със собствения персонал, с доставчици, клиенти, осигурителни организации, застрахователи, с бюджета (държавен и общински бюджети), с банкови институции , съдебни спорове и пр/.
   - Отчитане на труда и работната заплата. Начисляване на осигурителни вноски. Изготвяне на разчетно-платежна ведомост за заплати.
   - Отчитане на паричните средства /в лева и валута, акредитиви, чекове, дебитни и кредитни карти/.
   - Отчитане на разходите /разходи за дейността и по икономически елементи, финансови разходи, извънредни разходи, разходи за бъдещи периоди/
   - Отчитане на приходите /приходи от продажби, финансови приходи, извънредни приходи/
   - Отчитане на финансовите резултати и начини за разпределение на печалбата. Изчисляване на корпоративен данък.

3. Едностранно счетоводно отчитане.

   - Разглеждане на счетоводните регистри при едностранното счетоводство
   - Книга за разходите, Книга за приходите, Материална книга и Инвентарна книга.
   - Текущо осчетоводяване на стопанските операции.
   - Годишно счетоводно приключване. Изготвяне на Отчет за приходите и разходите на ЕТ.
   - Облагане доходите на едноличен търговец. Облагане с патентен данък. Облагaне на други стопански дейности
   - свободни професии, нетрудови правоотношения, земеделски и занаятчийски дейности, облагане на собственици и съдружници в търговски дружества, за които дейности се начисляват нормативно признати разходи. Разглеждане ЗДДФЛ

Счетоводство

  Начало >> Други курсове >> Курс по Счетоводство